Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan onze websites besteden, is het toch mogelijk dat de informatie, producten en diensten op de website onvolledig c.q. onjuist zijn. De informatie op onze websites wordt periodiek aangevuld.

Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving vooraf worden doorgevoerd. Indien u zekerheid wilt hebben over de juistheid in welke vorm van verstrekte informatie dan ook, neem dan contact met ons op.

Wij staan er niet voor in dat de informatie op de websites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevind en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Webdesign B2B BV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit of zal voortvloeien uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze websites en pagina’s of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de websites en of de informatie te kunnen raadplegen.

Daarnaast is WebdesignB2B BV niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

Copyright ©

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om, kopieën waaronder begrepen delen van de website,  fotokopieën, schermafdrukken of dergelijke in de ruimste zins des woord van deze website of haar inhoud te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de website en domeinhouder Webdesign B2B BV

In geval van constatering van een dergelijke of gelijkwaardige overtreding heeft Webdesign B2B BV het recht om met alle, krachtens wet beschikbare middelen een direct opeisbare dwangsom te vorderen van € 3.000,- per overtreding.

Making copy’s by means of photocopy, screen-printing, or any other duplication of our website or parts there of is prohibited without written permission from the website Webdesign B2B BV.
Violation of the terms here above will be sanctioned by jurisdiction in order of an amount of at least 3000 euros.